Våra Tjänster

Redovisning

Vad är ett bokslut?

Alla företag har en skyldighet i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) att avsluta sin bokföring med ett bokslut. Upprättandet av detta innebär att man sammanställt årets transaktioner i en balansräkning och en resultaträkning. Bokslutet görs i form av ett förenklat bokslut, ett årsbokslut eller en årsredovisning beroende på bolagsformen och omsättningen. En enskild firma gör ett förenklat bokslut och ett aktiebolag ett årsredovisning. Större bolag och koncerner är skyldiga att lämna in en mer omfattande årsredovisning som offentlig handling till Bolagsverket. I detta framgår det hur året gått för företaget och hur det ligger till inför kommande år.

Förbereda sig inför bokslutet

Den bästa metoden när det kommer till att vara väl förberedd inför bokslutet är att arbeta proaktivt under året med periodiseringar. Som företagare vill du slippa överraskningar och ha en bra uppfattning över vilket resultat du kan förvänta dig vid bokslutet. Utöver detta behöver du inventera ett eventuellt varulager och ha koll på kundreskontran. Det är viktigt att betala leverantörerna på rätt datum och fakturera kunder för tjänster och varor i god tid. När detta är gjort kontrolleras posterna i balansräkningen och verifieras. Därefter upprättas resultaträkningen.

Hur hjälper vi till?

Vi håller vi koll på dessa delar och rapporterar rutinmässigt till dig om hur företaget ligger till. Du behöver inte tänka på bokslutet och kan arbeta med din verksamhet som vanligt. Vi hjälper till med alla de delar som ditt företag behöver men även med rådgivning inom bokslutsarbetet. Dessutom samarbetar vi med revisorer för ett så effektivt arbete som möjligt. I bokslutsarbetet ingår allt från avstämningar och bokslut till årsredovisning och inkomstdeklaration.

Bokföring

Vad menas med redovisning?

Redovisning täcker många moment och innehåller information från din bokföring och sammanställda rapporter. Den innefattar bland annat bokslut, årsredovisning och deklaration. Enligt bokföringslagen (1999:1078) ska bokföringsskylda bokföra alla affärshändelser. De ska dessutom ha verifikationer. Alla bokföringshandlingar ska sparas i ordnat skick och i minst 7 år.

Metoder som används för bokföring

Bokföringsbyrån bokför med antingen faktureringsmetoden eller kontantmetoden. Kontantmetoden är en förenklad bokföringsmetod som används av mindre bolag. Med faktureringsmetoden bokför man varje faktura när den utfärdas och när den ska betalas in. I samband med företagets bokföring ges information till skatteverket om bolagets in- och utgående moms. Momsen betalas in periodvis till eller från skatteverket beroende på storleken av bolaget.

Hur detaljerad bör bokföringen vara?

Företagare kan i viss mån välja hur detaljerad bokföring de vill ha, med oss som bokföringsbyrå. Man kan till exempel använda sig av ett enda konto för försäljningen eller ha flera försäljningskonton för olika typer av tjänster och produkter. En ekonomisk händelse måste vara påvisbar genom en så kallad verifiering, numreras och sparas i minst 7 år.

Ekonomisk rådgivning

Fördelen med en bra ekonomisk rådgivning

Rätt rådgivning och hjälp som företagare gör ofta stor skillnad. Att driva företag är tidskrävande och ofta missar man detaljer och har svårt att få svar på frågor kring ekonomi, drift och verksamheten i det hela. Att ha rätt ekonomisk rådgivning betyder därför att man får det stöd man behöver och har någon att bolla sina idéer med. Behöver man budgetera upp för nästa år, hålla lönesamtal eller veta vart man kan spara in pengar så finns en kvalificerad hjälp tillgänglig.

Kvalificerad rådgivning – en trygghet för företagare

Som beslutsfattare har man en trygghet som gör att man vågar ta bolaget till nästa nivå utan att känna sig osäker på om resultatet blir det man önskat. En auktoriserad redovisningskonsult är insatt i verksamheten och planerar med dig som företagare. Du får råd i det som rör budgetering, lagar och regelverk och företagets tillväxtmöjligheter. Rådgivaren finns alltid tillgänglig och gör besluten enklare att ta!

Bokslut & Deklarationer

Vad är en skattedeklaration?

Skattedeklarationen är deklarationen av moms och arbetsgivaravgifter näringsidkare lämnar in till skatteverket månadsvis. Deklarationen lämnas in den 26:e varje månad för företag med omsättning över 40 miljoner kronor, annars lämnas den in den 12:e varje månad. Samma dag som skattedeklarationen lämnas in ska avgifterna och skatterna som redovisats i deklarationen vara inbetalda på skattekontot.

 

Momsdeklaration för företag och föreningar

I skattedeklarationen redovisas skatter och arbetsgivaravgifterna för den kalendermånaden innan deklarationen samt den ingående och utgående momsen. Momsdeklarationen kan lämnas in kvartalsvis för mindre bolag och årsvis för enskilda firmor. Mindre bolag kan även välja att lämna in momsdeklarationen i samband med att självdeklarationen lämnas in.

 

Självdeklaration; Juridiska och fysiska personer

Självdeklarationen benämns även som inkomstdeklaration. En skatteskyldig (juridisk eller fysisk) person lämnar in en sådan deklaration årsvis för att fastslå vilka skatter de ska betala. En inkomstdeklaration lämnas in den första helgfria vardagen i Maj månad för fysisk person och görs numera oftast via skatteverkets hemsida. Skatteskulden måste vara inbetald samma dag som deklarationen lämnas in. Banker, arbetsgivare och försäkringskassan lämnar som regel in inkomstuppgifter till skatteverket som i sin tur skickar ut ett förslag till fysiska personer som då bara behöver kontrollera att uppgifterna stämmer och godkänna de.

© Copyright - ERFA